I. – TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers van de Clubmot circuitdoop. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen (i.c. Clubmot en deelnemer) te worden aanvaard.

II. – TOTSTANDKOMING VAN DEELNAME

Elke deelnemer dient zich vooraf in te schrijven voor de circuitdoop via de website, en nota te nemen voor aanvang van de circuitdoop van

 • De algemene informatie
 • De keuzewijzer
 • Dagverloop
 • Kledij en technische vereisten.

Bij aankomst op het circuit zal de deelnemer volgende formulieren volledig ingevuld en ondertekend, samen met de ID kaart moeten voorleggen:

 • Document afstand van verhaal
 • Document m.b.t. een dag-verzekering die de deelnemer facultatief kan aanvaarden of weigeren.

III. – OPZEGGING VAN DEELNAME DOOR DEELNEMER OF DOOR ORGANISATIE

Na inschrijving van de deelnemer kan deze de deelname niet meer annuleren of komt het inschrijvingsgeld overeen met de forfaitaire verbrekingsvergoeding. Indien zou blijken dat de deelnemer onmogelijk en met gegronde reden(en) niet kan deelnemen aan de circuitdoop is een gehele – of gedeeltelijke teruggave van het inschrijvingsgeld mogelijk na contact name met Clubmot ten laatste 14 dagen voor de betreffende circuitdoop.  Na een positieve beoordeling van de gegronde reden(en) zal Clubmot het inschrijvingsgeld terugstorten.  Een negatieve beoordeling moet Clubmot niet verantwoorden en dan zal het inschrijvingsgeld als verbrekingsvergoeding gelden.
Weersomstandigheden zijn nooit een geldige reden van annulering. Deelnemer erkent het recht van Clubmot en/of haar instructeur(s) om deelnemers aan het evenement te weigeren, zowel bij inschrijving, aanvang, als tijdens het evenement en dit op grond van hun eigen beoordeling van het gedrag en de geschiktheid van zowel rijder/deelnemer als de motorfiets als de beschermingsmiddelen.  Het oordeel van Clubmot en/of haar instructeur(s) is bindend en niet voor betwisting vatbaar. Bij uitsluiting van de deelnemer aan het evenement zal er geen (zelfs geen gedeeltelijke) terugbetaling van het inschrijvingsgeld plaatsvinden.

IV. – ONMIDDELIJKE BEEINDIGING VAN DEELNAME OM BEPAALDE REDEN(EN)

Onderstaande – niet limitatieve lijst – vraagt een dringende en noodzakelijke uitsluiting van de deelnemer door Clubmot zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

 • De motor van de deelnemer verkeert niet in een perfecte technische staat (b.v. water en/of olielekkage).
 • Overschrijding van de geluidsnorm opgelegd door de uitbaters van het circuit.
 • Deelnemer draagt geen beschermende motorkledij.
 • Deelnemer bestuurt zijn motorfiets op zodanige wijze dat hij zichzelf, medecursisten, instructeurs en/of derden in gevaar brengt.
 • Alcoholgebruik of gebruik van verdovende middelen.

De reden(en) van onmiddellijke stopzetting van de circuitdoop voor de deelnemer kan geschieden op moment van deelname voor elke sessie en zal worden ingeschat door Clubmot.  Naargelang de omstandigheden kan Clubmot haar beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de deelnemer.  Tegen dergelijke uitsluiting, waarschuwing of aanmaning is geen verhaal mogelijk.

V. – OVERIGE RECHTEN EN PLICHTEN EN VERKLARINGEN

 1. Clubmot heeft het recht om deelnemers van groep te wisselen indien dit nodig blijkt.
 2. Iedere deelnemer en bezoeker verplicht er zich toe alle richtlijnen van Clubmot strikt na te leven.
 3. Enkel ingeschreven motorrijders mogen zich met de motorfiets op de omloop begeven. Uitlenen van de motorfiets aan niet ingeschreven piloten is ten strengste verboden.
 4. Elke vorm van competitie is uitgesloten. Alle motorrijders dienen in deze geest te rijden en elkaar te respecteren.
 5. Het is verboden zich te keren of te stoppen op de omloop. Het is verboden een voertuig van de organisatie in te halen zolang het zich op de omloop bevindt.
 6. Toeschouwers zijn principieel verboden langs de omloop.
 7. De motorfiets en/of rijder zullen door middel van een zelfklever of ander fysisch controlebewijs gemarkeerd worden, hetgeen als toegangsbewijs zal dienen.
 8. Iedereen zal erop toezien dat geen beschadigingen worden aangebracht aan het terrein en omloop. Het storten of achterlaten van vuilnis en banden is verboden. Enkel kleine hoeveelheden restafval kunnen in de vuilbakken. Overtreders worden verantwoordelijk gesteld voor de kosten.
 9. De deelnemer verbindt zich ertoe om alle door hem veroorzaakte schade aan de omloop met de uitbater van het circuit af te rekenen.
 10. Er kennis van te hebben dat het evenement er uitsluitend toe strekt de rijvaardigheid van de deelnemers op gebied van motorrijden te bevorderen.
 11. Er kennis van te hebben dat aan het evenement geen enkel wedstrijdreglement verbonden is en deze vrij is van competitie.
 12. De deelnemer verklaart in goede fysieke en psychische toestand te verkeren om op het evenement op veilige wijze zijn/haar motorfiets te besturen en geen gevaar op te leveren voor zichzelf, de instructeur(s), medecursisten of derden. Hij/zij verklaart tevens op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij tot geen enkele uitvoering van een manoeuvre of oefening verplicht is indien hij/zij zich daartoe niet in staat voelt.
 13. De deelnemer maakt uitsluitend gebruik van zijn eigen materiaal en verklaart dat zijn/haar motorfiets in goede technische staat verkeert om op een veilige wijze het evenement te volgen, en dat zijn/haar kleding en beschermingsmiddelen voor het gebruik tijdens het evenement voldoende kwalitatief en in goede staat verkeren om op veilige wijze het evenement te volgen. Geen enkel lichaamsdeel behalve de nek mag ontbloot zijn tijdens het rijden op de omloop.
 14. Rug beschermer wordt ten zeerste aangeraden!!!
 15. De deelnemer erkent dat de cursus als doel heeft zijn/haar rijstijl te verbeteren en een groter defensief rijgedrag bij te brengen, dit zonder resultaatsverbinding uit hoofde van Clubmot en haar medewerkers.
 16. Deelnemer erkent dat boetes en andere van overheidswege opgelegde sancties ten gevolge van overschrijding van de geluidslimieten op de deelnemer worden verhaald.
 17. De deelnemer verklaart het ter beschikking gestelde terrein waar het evenement plaatsvindt te gebruiken als een goede huisvader en het in goede staat achter te laten. Burn-out of opzettelijke wheelies zijn op alle plaatsen verboden.
 18. Deelnemer erkent dat hem is voorgesteld een individuele verzekering af te sluiten.  Deze kan onderschreven worden per evenement en dekt overlijden, permanente invaliditeit en medische kosten (enkel van toepassing op circuit).
 19. De kosten betreffende de evacuatie & vervoer van een buitenlandse deelnemer naar een ziekenhuis zullen door Clubmot aan de deelnemer gefactureerd worden. Op elk evenement van vzw Clubmot is het Belgische recht van toepassing.  In geval van betwisting, voortspruitend uit onderhavige attestatie of het evenement, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd
 20. De deelnemer verbindt zich er toe de onderrichtingen van Clubmot en haar instructeur(s) op te volgen, met het oog op het optimaliseren van de veiligheid in het algemeen.

VI. – AANSPRAKELIJKHEID

Clubmot is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Clubmot kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigde of gestolen goederen. De deelnemer is verantwoordelijk voor de toegebrachte schade aan het circuit, de paddock, de parking, de uitrusting en materialen. De herstellingskosten zijn ten laste van de deelnemer. De deelnemer neemt deel aan het evenement op eigen risico en voor eigen rekening en ontslaat zowel Clubmot als de instructeur(s) en medewerker(s) van Clubmot van elke aansprakelijkheid voor directe en indirecte lichamelijke en onlichamelijke (gevolg)schade die tijdens of naar aanleiding van het evenement aan henzelf, aan medecursisten, aan de organisatoren (i.c. Clubmot) en/of instructeurs of aan derden zou worden aangericht.  Bij een tijdelijke of definitieve afgelasting van de circuitdoop door overmacht, kan Clubmot niet aansprakelijk gesteld worden, en men kan in dat geval noch volledige noch gedeeltelijke terugbetaling vorderen van het inschrijvingsgeld of andere gemaakte kosten.

VII. – TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN

 De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven bevoegd voor het arrondissement Leuven.

Terug naar de algemene circuit pagina