I. TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers van de Clubmot-opleidingen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen (i.c. Clubmot en deelnemer) te worden aanvaard.

 

II. TOTSTANDKOMING VAN DEELNAME

Elke deelnemer dient zich vooraf in te schrijven voor de opleiding via de website. Door inschrijving van de deelnemer, doet hij/zij afstand van ieder beroep op gerechtelijk verhaal op Clubmot of een door Clubmot aangestelde medewerker/instructeur.

 

III. OPZEGGING VAN DEELNAME DOOR DEELNEMER OF DOOR ORGANISATIE

Na inschrijving van de deelnemer kan de deelnemer de deelname niet meer annuleren of komt het inschrijvingsgeld overeen met de forfaitaire verbrekingsvergoeding. Indien zou blijken dat de deelnemer onmogelijk en met gegronde reden(en) niet kan deelnemen aan de opleiding is een gehele – of gedeeltelijke teruggave van het inschrijvingsgeld mogelijk na contactname met Clubmot ten laatste 14 dagen voor de betreffende opleiding. Na een positieve beoordeling van de gegronde reden(en) zal Clubmot het inschrijvingsgeld terugstorten en zal er een administratieve kost van 30€ worden aangerekend. Een negatieve beoordeling moet Clubmot niet verantwoorden en dan zal het inschrijvingsgeld als verbrekingsvergoeding gelden.

Weersomstandigheden zijn nooit een geldige reden voor annulering. Deelnemer erkent het recht van Clubmot en/of haar instructeur(s)/medewerker(s) om deelnemers aan de opleiding te weigeren, zowel bij inschrijving, aanvang, als tijdens de opleiding en dit op grond van hun eigen beoordeling van het gedrag en de geschiktheid van zowel rijder/deelnemer als de motorfiets en de beschermingsmiddelen. Het oordeel van Clubmot en/of haar instructeur(s)/medewerker(s) is bindend en niet voor betwisting vatbaar. Bij uitsluiting van de deelnemer aan de opleiding zal er geen (zelfs geen gedeeltelijke) terugbetaling van het inschrijvingsgeld plaatsvinden.

 

IV. ONMIDDELIJKE BEEINDIGING VAN DEELNAME OM BEPAALDE REDEN(EN)

Onderstaande – niet limitatieve lijst – vereist een dringende en noodzakelijke uitsluiting van de deelnemer door Clubmot zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

  • De motor van de deelnemer verkeert niet in een perfecte technische staat (bvb. water en/of olielekkage).
  • Deelnemer draagt geen wettelijke motorkledij.
  • Deelnemer bestuurt zijn/haar motorfiets of een motorfiets van Clubmot op zodanige wijze dat hij/zij zichzelf, medecursisten, instructeurs en/of derden in gevaar brengt.
  • Alcoholgebruik of gebruik van verdovende middelen.

Clubmot of haar instructeurs/medewerkers zullen tijdens de opleiding inschatten of er reden is tot onmiddellijke stopzetting van de opleiding voor de deelnemer. Naargelang de omstandigheden kan Clubmot of haar instructeur/medewerker haar/zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de deelnemer.  Tegen dergelijke uitsluiting, waarschuwing of aanmaning is geen verhaal mogelijk.

 

V. OVERIGE RECHTEN EN PLICHTEN EN VERKLARINGEN

  1. Iedere deelnemer en bezoeker verplicht er zich toe alle richtlijnen van Clubmot strikt na te leven.
  2. De deelnemer erkent er kennis van te hebben dat het evenement er uitsluitend toe strekt de rijvaardigheid van de deelnemers op gebied van motorrijden te bevorderen.
  3. De deelnemer verklaart in goede fysieke en psychische toestand te verkeren om tijdens de opleiding op veilige wijze zijn/haar motorfiets te besturen en geen gevaar op te leveren voor zichzelf, de instructeur(s), medecursisten of derden. Hij/zij verklaart tevens op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij tot geen enkele uitvoering van een manoeuvre of oefening verplicht is indien hij/zij zich daartoe niet in staat voelt.
  4. De deelnemer verklaart dat zijn/haar motorfiets in goede technische staat verkeert om op een veilige wijze de opleiding te volgen, en dat zijn/haar kleding en beschermingsmiddelen voor het gebruik tijdens de opleiding voldoende kwalitatief en in goede staat verkeren om op veilige wijze de opleiding te volgen.
  5. De deelnemer erkent dat de cursus als doel heeft zijn/haar rijstijl te verbeteren en een groter defensief rijgedrag bij te brengen, dit zonder resultaatsverbinding uit hoofde van Clubmot en haar medewerkers.
  6. De deelnemer verklaart het ter beschikking gestelde terrein waar de opleiding plaatsvindt te gebruiken als een goede huisvader en het in goede staat achter te laten. Burn-out of opzettelijke wheelies zijn op verboden.De deelnemer verbindt zich er toe de onderrichtingen van Clubmot en haar instructeurs/medewerkers op te volgen, met het oog op het optimaliseren van de veiligheid in het algemeen.

 

VI. AANSPRAKELIJKHEID

Clubmot is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Clubmot kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigde of gestolen goederen. De deelnemer neemt deel aan de opleiding op eigen risico en voor eigen rekening en ontslaat zowel Clubmot als haar instructeur(s) en medewerker(s) van elke aansprakelijkheid voor directe en indirecte lichamelijke en onlichamelijke (gevolg)schade die tijdens of naar aanleiding van de opleiding aan henzelf, aan medecursisten, aan de organisatoren (i.c. Clubmot) en/of instructeurs of aan derden zou worden aangericht. Bij een tijdelijke of definitieve afgelasting van de opleiding door overmacht, kan Clubmot niet aansprakelijk gesteld worden, en men kan in dat geval noch volledige noch gedeeltelijke terugbetaling vorderen van het inschrijvingsgeld of andere gemaakte kosten.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de toegebrachte schade aan de motoren van Clubmot, het terrein, de aanhorigheden, uitrustingen en materialen. De herstellingskosten zijn ten laste van de deelnemer.

 

VII. TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven bevoegd voor het arrondissement Leuven.